Di 4 juli: ‘Tiny houses’, architectuur & verhalen

[for English see below]

 

Tiny Houses, zeer kleine woningen zijn de toekomst.”
We horen het steeds vaker. Maar wat is klein wonen? En wat zijn redenen om kleiner te wonen en te bouwen? En hoe ervaart de mens comfort en hoe verhoudt zich dat tot een aangename en duurzame omgeving?  Space101 en Verhalenhuis Belvédère sluiten de tentoonstelling ‘Massive City/Micro Living’ in de locatie Space101 aan de Diergaardesingel 101 in Rotterdam gezamenlijk feestelijk af. U wordt van harte uitgenodigd voor een verhalenavond over grote steden en klein wonen. De verhalen worden verteld door Chunyang Chang, Yan Zhang, Ariane Lelieveld en Noortje Veerman in Verhalenhuis Belvédère. Voorafgaand is er een heerlijke proeverij van Chinese Street Food oftewel ’tiny bites’.
_8803

Wanneer: dinsdag 4 juli 2017 – 18 tot ca. 21.30 uur
Locatie: Verhalenhuis Belvédère, Rechthuislaan 1, 3072 LB Rotterdam-Katendrecht
Entree: 15 euro p.p. inclusief maaltijd, Chinese thee en programma (excl. overige drankjes)

 

 

 

 

 

Reserveren is noodzakelijk en kan via telefoon 010 720 0997 of via: reserveren@verhalenhuisbelvedere.nl

 

Programma:

 

18.00 uur            proeverij van “tiny bites” van Chinees Street food
19.15 uur             start programma met vier verhalen over grote steden en klein wonen
21.30 uur            afsluiting met mogelijkheid na te praten

 

Let op: de verhalen van Chungyang en Yan zijn in het Engels.

 

Met dank aan de Fleur Groenendijk Foundation FGF en architectenbureau MLA+ voor de bijdragen aan de tentoonstelling. Design poster tentoonstelling OlaCola.

 

 

Over de verhalenvertellers:

 

Chunyang Chang is een Chinees- Rotterdamse architect. Ook is hij de ontwerper van de plattegrond in de tentoonstelling ‘Massive City/Micro Living’. Chunyang vertelt over zijn ervaringen met de enorm snel groeiende stad Shenzhen en het ‘Liu Xian Dong Project’ met circa 5000 micro appartementen van 18 m2 dat is ontworpen door het Rotterdams architectenbureau MLA+ waar Chunyang ook werkzaam bij is (www.mlaplus.com).

 

Yan Zhang is een Chinees- Rotterdamse kunstenaar & media ontwerper. Yan is ook bekend onder de naam Cola. (www.olacola.nl). Zij groeide op in Shanghai en verhuisde naar Rotterdam in 2010. Yan bouwt aan nieuwe communicatie kanalen en wil Nederland en China op allerlei manieren verbinden. Yan vertelt op basis van haar persoonlijke ervaringen hoe het is om als jong volwassene te wonen in twee grote steden: Shanghai & Rotterdam.

 

De Rotterdamse Ariane Lelieveld is een ombouwer van gebouwen en samenleving en werkt aan duurzaam woonplezier (www.studioarianelelieveld.nl). Als interieurarchitect is zij van nature nieuwsgierig hoe iemand woont, hoe de levensstijl van mensen in de tijd verandert bijvoorbeeld onder invloed van een levensfase zoals het krijgen van een baan, maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen waaronder technologie en economie. Ariane gaat tijdens haar verhaal in op twee ontwikkelingen die zij ziet. De eerste ontwikkeling gaat over het nastreven van een duurzame, onafhankelijke levensstijl van bewoners met de focus op het hebben van een hele kleine footprint. De tweede ontwikkeling is dat er bewoners zijn die bewust voor een nomadisch leven kiezen. Zij streven geen eigen bezit na, maar wel een bewust leven en vinden comfort belangrijk. De groep zoekt een betaalbare, fijne plek die past bij hun nomadische levensstijl. Ariane combineert in haar werk deze beide stromingen tot een nieuwe levensstijl: “een kleine footprint en geen bezit”. Centraal vraagstuk volgens haar: Hoe ervaart de mens comfort en hoe verhoudt zich dat tot een aangename en duurzame leefomgeving?

 

Noortje Veerman is ervaringsdeskundige. Samen met haar vriend en architect Jan-Willem van der Male heeft ze een Tiny House gebouwd in Rotterdam. Een droom die uitkomt! Tijdens de avond vertelt Noortje over haar persoonlijke motivaties en ervaringen. Daarbij zet zij zich in voor het samenbrengen van partijen die zich willen inzetten voor de Tiny House Movement in Rotterdam. En Jan-Willem begeleidt mensen – op allerlei manieren – in het zelf ontwerpen en zelf bouwen van hun droomhuis.
Nu al nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.tinyhouserotterdam.nl en/of www.tinyhouseacademy.nl.

 

Tuesday 4 July: ‘Tiny houses’, architecture & stories

Tiny Houses, very small homes are the future.”
We hear it more and more often, but what is micro-living and what are the reasons for living and building smaller? How does man experience comfort and how does that translate into a pleasant and sustainable environment? Space101 and Belvédère City Stories Centre conclude the exhibition ‘Massive City/Micro Living’ at Space101, at 101 Diergaardesingel, Rotterdam, in a festive way. You are invited to an evening of stories about large cities and tiny houses. Chunyang Chang, Yan Zhang, Ariane Lelieveld and Noortje Veerman will share their stories in the Belvédère City Stories Centre. This will be preceded by a delicious tasting of Chinese Street Food or ‘tiny bites’.

 

When: Tuesday 4 July 2017 – 18 to approx. 21.30
Location: Belvédère City Stories Centre, Rechthuislaan 1, 3072 LB Rotterdam-Katendrecht
Entrance fee: 15 euro p.p. including meal, Chinese tea and programme (excl. other drinks)

 

Reservations are required: by phone 010 720 0997 or email: reserveren@verhalenhuisbelvedere.nl

 

Programme:

18.00            tasting of ‘tiny bites’ of Chinese Street Food

19.15             programme starts: three stories about large cities and tiny houses

21.30            conclusion and the opportunity for further conversation
Note: Chunyang and Yan’s stories are in English.
With thanks to the Fleur Groenendijk Foundation FGF and architect bureau MLA+ for their contributions to the exhibition. Design of the exhibition poster by OlaCola.

 

 

About the story tellers:

 

Chunyang Chang is a Chinese-Rotterdam architect. He is also the designer of the plan in the exhibition ‘Massive City/Micro Living’. Chunyang tells about his experiences with the fast growing city of Shenzhen, and the ‘Liu Xian Dong Project’ with about 5000 micro apartments of 18 m2 designed by Rotterdam architects MLA+ where Chunyang also works (www.mlaplus.com).

 

Yan Zhang is a Chinese-Rotterdam artist & media designer. Yan is also known under the name Cola (www.olacola.nl). She grew up in Shanghai and moved to Rotterdam in 2010. Yan is working on new communication channels and wants to connect the Netherlands and China in a variety of ways. Yan talks from her own personal experiences about what it’s like for a young adult to live in two big cities: Shanghai and Rotterdam.

 

Rotterdam local Ariane Lelieveld is a redesigner of buildings and society and is working on sustainable living pleasure (www.studioarianelelieveld.nl). As an interior designer, she is naturally curious about how someone lives, how the lifestyle of people change with time, for example under the influence of a phase of life, like getting a job, and other social developments including technology and economics. In her story, Ariane tells of the two developments that she sees. The first development is about the pursuing of a sustainable, independent lifestyle by residents with the focus on having a very small footprint. The second development is that of residents who consciously choose a nomadic life. They don’t want their own property but want to live consciously and find comfort important. The group is looking for an affordable, nice place that suits their nomadic lifestyle. Ariane combines these two streams in her work, into her new lifestyle: ‘a small footprint and no property’. The central issue according to her: how does man experience comfort and how does that relate to a pleasant and sustainable living environment?

 

Noortje Veerman is living in a self made tiny house in Rotterdam. She built this tiny house with her partner and architect Jan-Willem van der Male, a dream coming true! Noortje will tell about her personal motivation and experiences. She also puts an effort in connecting people who want to contribute to the Tiny House Movement in Rotterdam. Jan-Willem helps people to design and built their own dream house.
Curieus? Take a look at www.tinyhouserotterdam.nl and/or www.tinyhouseacademy.nl.Reacties zijn gesloten .