Wo 6 & do 7: Arab Film Festival masterclasses met Arabische supersterren

 

Het Arab Film Festival Rotterdam is weer in LantarenVenster op de Wilhelminapier in Rotterdam. Het jaarlijkse festival is een artistiek platform toegewijd aan het creëren van een safe space voor open gesprekken over kunst, mensenrechten, emancipatie en vrijheid. Elk jaar is er een selectie van kwalitatief hoogwaardige en inhoudelijk relevante films, in nauwe samenwerking met makers en partners uit de MENA regio dat stereotypen doorbreekt en een overzicht geeft van de belangrijkste films die zijn verschenen in de Arabische regio van Marokko, Tunesië, Egypte, Qatar, Koeweit, Saoedi-Arabië, Palestina, Jordanië, Syrië tot Irak.

 

Alle films van het Arab Film Festival zijn te zien in LantarenVenster. In het Verhalenhuis deze keer twee masterclass lunchprogramma’s met sterren uit de Arabische filmwereld. Hieronder een toelichting en mogelijkheid tot reserveren.

For English see below.

 

 

 

 

1. Masterclass lunchprogramma: ‘Het beeld van vrouwen in de Arabische Cinema’

 

Woensdag 6 september 11.30 – 13.30 uur:  

 

Een paneldiscussie en filmseminar met drie toonaangevende sterren uit de Arabische filmwereld, Hana Shiha, Dalia El Behery en Nisrin Erradi, onder leiding van de geliefde Marokkaanse tv-presentatrice Fatema Nouali,

De recente golf van vrouwelijk talent in de Arabische filmwereld heeft geleid tot een significante verschuiving in de manier waarop vrouwen worden afgebeeld. Het stereotiepe beeld, dat voor velen in het Westen synoniem is aan het Midden-Oosten en Noord-Afrika, wordt langzaam vervangen door verhalen die een genuanceerder, realistischer beeld van het leven van vrouwen in deze regio’s presenteren. 

Met de vertoning van een korte film van Hana Shiha, wordt de toon gezet voor een dag van diepgaande discussies, introspectie en een viering van het vrouwelijke talent dat zijn stempel drukt op de filmindustrie.

Ook de release van een boek dat wordt uitgebracht door het Rotterdam Arab Film Festival in samenwerking met het Aswan Women Film Festival, met de aanwezigheid van festivaldirecteur Hassan Aboelela, onderstreept het belang en de groeiende impact van vrouwen in de Arabische cinema. 

Met films als “Big Little Women”, “Riverbed” en “Inshallah a Boy”, die de unieke ervaringen van vrouwen in verschillende Arabische landen belichten, wordt de diversiteit en rijkdom van de Arabische filmcultuur gevierd. 

Dit evenement is meer dan alleen een filmvertoning of een panel discussie. Het is een viering van hun prestaties, hun verhalen en hun onuitwisbare impact op de wereld van de cinema. 

 

Wanneer: woensdag 6 september

Tijd: 11 uur inloop, 11.30 uur masterclass, 12.30 lunch, 13.30 einde.

Kosten: € 15 per persoon inclusief masterclass & lunch. Zonder lunch € 3,00 p.p.

Reserveer hier via deze link

 

 

2. Masterclass lunchprogramma ‘Het Iraakse Filmarchief: Bewaarder van het Nationale Geheugen

 

Donderdag 7 september 11.30 – 13.30 uur:

 

Een paneldiscussie en filmseminar met regisseur Kassem Hawal en Dr. Dhea Subhee van UNESCO Irak.

We nodigen filmliefhebbers en andere geïnteresseerden uit om dit boeiende seminar bij te wonen en zich te verdiepen in de collectieve herinneringen, met name die van het Iraakse volk. De meeste landen besteden buitengewone aandacht aan hun geschreven en visuele geheugen, vooral aan de documenten die cinematografisch zijn vastgelegd sinds het ontstaan van bewegend beeld.

Volkeren die hun geheugen verliezen, verliezen hun geschiedenis. Geschiedenis verleent geografie cultureel belang, en op basis hiervan bouwen volkeren wereldwijd hun toekomst op.

Gezien de politieke situatie in Irak en de achteruitgang van de Arabische realiteit in de afgelopen decennia, zijn geschreven, auditieve en visuele documenten – zowel fotografisch als filmisch – blootgesteld aan diefstal en schade door ongeschikte opslagomstandigheden.

Het Rotterdam Arab Film Festival schenkt aandacht aan het visuele geheugen. Er zal een seminar worden gehouden over de ervaring van het redden van het Iraakse geheugen. De in Nederland wonende Iraakse filmmaker en schrijver Kassem Hawalheeft het initiatief genomen om de geschiedenis van zijn land te behouden en is erin geslaagd een Iraaks museum op te richten voor het behoud van Iraakse archieven met steun van de Iraakse premier, het Iraakse leger en met goedkeuring en steun van UNESCO.

 

Wanneer: donderdag 6 september

Tijd: 11 uur inloop, 11.30 uur masterclass, 12.30 lunch, 13.30 einde.

Kosten: € 15 per persoon inclusief masterclass & lunch. Zonder lunch € 3,00 p.p.

Reserveer hier via deze link

 

 

 

English version:

 

Rotterdam Arab Film Festival

 

The festival developed from the port city of Rotterdam into an International festival that takes place annually in Rotterdam. Rotterdam Arab Film Festival is an artistic platform dedicated to creating a safe space for open conversations about art, human rights, emancipation and political freedom.

 

Every year, we select high-quality and substantively relevant films for our audience, in close collaboration with makers and partners in the MENA region. This translates into our film offer that is broad and specific, breaking stereotypes, and providing an overview of the most important films appearing in the Arab World from Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Palestine, Jordan, Syria to Iraq.

 

In Verhalenhuis Belvédère two masterclasses with lunch in the People’s Kitchen:

 

1.  – Masterclass ‘The portrayal of Women in Arab Cinema’  – Wednesday 6th of September 2023 – time 11.00 – 13.30 pm – € 15 pp / € 3 (without lunch) – ticket link

 

2. – Masterclass ‘Iraqi Film Archive: Guardian of the National Memory’ – Kassim Hawal a.o. – Thursday 7th of September 2023 – time 11.00 – 13.30 pm – € 15 pp / € 3 (without lunch) – ticket link

 

 

Masterclass ‘The portrayal of Women in Arab Cinema’

A panel discussion and film seminar featuring three leading stars from the Arab film industry, Hana Shiha, Dalia El Behery and Nisrin Erradi, moderated by the beloved Moroccan TV host; Fatema Nouali.

The recent surge of female talent in the Arab film industry has led to a significant shift in the portrayal of women. The stereotypical image, which for many in the West is synonymous with the Middle East and North Africa, is gradually being replaced by narratives that present a more nuanced, realistic portrayal of women’s lives in these regions.

With the screening of a short film by Hana Shiha setting the stage, the day promises deep discussions, introspection, and a celebration of the female talent making its mark on the film industry. The release of a book, published in collaboration between the Rotterdam Arab Film Festival and the Aswan Women Film Festival, with festival director Hassan Aboelela in attendance, further emphasizes the importance and growing impact of women in Arab cinema.

With films like “Big Little Women“, “Riverbed“, and “Inshallah a Boy“, highlighting the unique experiences of women across different Arab countries, the diversity and richness of Arab film culture are celebrated.

This event is more than just a film screening or panel discussion. It’s a celebration of their achievements, their stories, and their indelible impact on the world of cinema.

 

Masterclass Iraqi Film Archive: Guardian of the National Memory

A panel discussion and film seminar featuring director Kassem Hawal and Dr. Dhea Subhee from UNESCO Iraq.

We invite film enthusiasts and the general public of the festival to attend this captivating seminar and delve into collective memories, especially those of the Iraqi people.

Most countries pay extraordinary attention to their written and visual memory, especially to documents that have been cinematographically recorded since the advent of moving images. Peoples who lose their memory, lose their history. History gives geography cultural significance, and based on this, peoples around the world build their future.

Given the political situation in Iraq and the decline of the Arab reality in recent decades, written, auditory, and visual documents – both photographic and filmic – have been exposed to theft and damage due to improper storage conditions.

The Rotterdam Arab Film Festival focuses on visual memory. A seminar will be held on the experience of saving the Iraqi memory. The Iraqi filmmaker and writer Kassem Hawal, who resides in the Netherlands, has taken the initiative to preserve the history of his country and has succeeded in establishing an Iraqi museum for the preservation of Iraqi archives with the support of the Iraqi prime minister, the Iraqi military, and with the approval and support of UNESCO.Reacties zijn gesloten .